ممیزی انرژی
ممیزی انرژی چیست ؟
18 ژانویه 2015
مدیریت انرژی د رهتل
مدیریت انرژی در هتل
24 ژانویه 2015

مدیریت انرژی در بیمارستان

مدیریت انرژی در بیمارستان

وضعیت مصرف انرژی در بیمارستان های ایران

میزان مصرف انرژی در بیمارستانها دردنیا معمولا برطبق شکل زیر می باشد.

انرژی بیمارستان

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ) در ﺳﺎل۱۳۸۷ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل ۳۵% ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر(ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه) ﺑﻮده اﺳﺖ.از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ ۴۰ ﺗﺎ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ’۱۵’ ﺑﺮاﺑﺮ ژاﭘﻦ ، ﺑﯿﺶ از ‘۲’ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ‘۵/۲’ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ای اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
۱- راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر: اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر (ﺑﯿﻦ ۳۳% ﺗﺎ ۳۶%) ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۲- ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺪاری و اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪاوم ﺑﺮقﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۳- ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری: در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮای ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮔﺎزﻫﺎیآﻻﯾﻨﺪه، در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎیﺧﺮﯾﺪاری، اﻧﺮژی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۴- ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ: ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ HVAC، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن.

محمد جعفری
محمد جعفری
کارشناس انرژی

1 نظر

  1. محمد جعفری گفت:

    لطفا ما را از نظرات سازنده و مفید خود در مورد مدیریت انرزی آگاه کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *